Banklån

Trygt lånservices bedste år nogensinde

Trygts årsrapport for 2016 viser forretningsomfang 33% op Det særdeles positive i regnskabet er, at fremgangen er skabt som følge af en markant forøgelse af aktivitetsniveauet, der måles som bankens forretningsomfang (summen af udlån, indlån og garantier), der alt i alt er steget fra 1,5 milliard kr. til godt 2 milliarder – eller med 33%.

Bag udvidelsen af forretningsomfanget ligger primært tætte relationer mellem bankens mange kunder og bankens målrettede og aktive medarbejdere, der tilsammen har gjort bankens overordnede værdigrundlag, ”Nærhed, dialog og gensidig tillid” til de bærende elementer i det tætte samarbejde.

Vi har i 2016 forøget antallet af nye aktive kunder med 1050, og antallet af nye aktionærer med godt 500. En fremgang der i særdeleshed er skabt på baggrund af anbefalinger fra en stor og loyal kunde- og aktionærkreds. – Tak for det !

Udlånsvækst

Udlånsvækst på 74% Grafen over udviklingen i bankens udlån taler næsten for sig selv. I år 2000 var 20% af bankens indlån aktivt ude at arbejde hos vore kunder i form af udlån til mange bestemte formål. En ikke særlig aktiv politik, der gjorde, at banken var særdeles rentefølsom.

Med dette regnskab i hånden har vi nået næsten 100% udlån i forhold til bankens indlån – en stigning i forhold til 2015 på nominelt 336 mio. kr. – og et samlet udlån ultimo 2016 på 790 mio. kr. En langt mere aktiv bank, der tager del i samfundets udvikling – og hertil kommer, at udviklingen har givet mange dejlige udfordringer for såvel medarbejdere som ledelse.

Bankens udlån er meget bredt sammensat. I en grov opdeling kan vi sige, at udlånsvæksten er fordelt med 1/3-del til private kunder, hvoraf bolig- og fritidshusfinansiering fylder mest. Trygts niche som boligbank kan ikke alene registreres på udlånene. Også bankens garantistillelser i forbindelse med hjemtagelse af realkreditlån, viser en særdeles markant udvikling på godt 50%.

En anden 1/3-del af udlånsvæksten kan henføres til finansiering af lokale erhvervsvirksomheder. Et forretningsområde, hvor Trygt bliver mere og mere aktiv. Og endelig 1/3-del til større finansieringsopgaver i relation til udlejningsejendomme, hvor Trygt i samarbejde med andre lokale eller udenlandske banker går ind og medvirker med en total finansieringsløsning.

Få og små tab Det går godt i Danmark. Erhvervslivet klarer sig flot, og selvom privatforbruget har været stort, har de private husholdninger sat tæring efter næring. Det har givet stor lånelyst, men tilbagebetalingsevnen er forbedret via låneomlægning, skattelettelse m.v. Vi kan i bankens bøger heldigvis alene konstatere få og meget små tab.

Nye regnskabsregler

De nye regnskabsregler har imidlertid medført ændrede regler for hensættelser, der nu kaldes nedskrivninger. Disse ændrede principper sammenholdt med bankens markante vækst i udlån og garantier gør, at vi i 2016 har nedskrevet engagementernes værdi med 4 mio. kr. mod 2 mio. kr. i 2015. En fordobling af nedskrivningsbeløbet er på ingen måde udtryk for en ændring i bankens risikoprofil, der fortsat vurderes forsigtig og afvejet. Bankens samlede nedskrivninger for 2016 udgør 0,3% af udlån og garantier. Faldende rentemarginal

Vi mærker især konkurrencesituationen i form af en faldende rentemarginal, der igen i 2016 blev indsnævret med 0,3%- point. Den manglende renteindtjening er imidlertid så godt opvejet af stigende. Vi ser i banken med tilfredshed, at udviklingen i gebyrer og provisionsindtægter koncentreres om de forretningsområder, der er knyttet tæt til rådgivning og dermed et direkte ressourceforbrug, hvorimod udviklingen i mere daglige gebyrer ikke er steget i takt med udviklingen i forretningsomfanget.

En stor hjælp til at minimere de daglige gebyrer er, at vore kunder i stadig stigende omfang selv udfører betalinger og transaktioner enten via Netbank eller ved forskellige kortløsninger. Endnu et godt eksempel er, at et tæt samarbejde kunde og bank imellem kan give gode løsninger til fælles glæde. Beskeden udvikling i omkostningerne

Efter flere år med omkostningsstigninger over bankgennemsnittet har vi nu foretaget de investeringer, der gør Trygt til en moderne, teknologisk bank. Vi er i fuld gang med ombygningen i Ikast, der forventes at stå færdigt 1. april, og som vil markere en helt anderledes bank med en helt anderledes profil. Det er bemærkelsesværdigt, at banken i 2016 i gennemsnit har været 1 medarbejder færre end i 2015, det til trods for at forretningsaktiviteten har været 33% højere.

Der har været tryk på, og der har fra hele medarbejderstaben været ydet en stor indsats med en markant forbedring af effektiviteten til følge, hvilket har forbedret bankens indtjening pr. omkostningskrone fra 1,47 til 1,58. Jo, 2016 har været et godt år i Trygt med et regnskab på rekordkurs, og som bankens ledelse anser for absolut tilfredsstillende

Formuerådgivning – en ny indgangsvinkel Det er ikke nogen hemmelighed, at langt det meste af tiden på bestyrelsesmøderne og møderne i bankens ledergruppe går med at drøfte og vurdere den fremtidige udvikling i pengeinstitutsektoren.

Konkurrencen på lånemarkedet

Konkurrencen bliver hårdere og hårdere på lånemarkedet. Det er godt for kunderne. Men konkurrence stiller også krav til medarbejderne om hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling og komme med nye produkter og rådgivning, der til fulde lever op til kundernes forventninger. Vi har i pengeinstitutterne muligvis i nogle år været lidt for traditionelle og måske tænkt for meget i faste mønstre og kasser.

Det er slut, og det skal vi hjælpe hinanden med at komme ud over. I stedet for at tænke i indlån og udlån, pension og investering, er det vigtigt, at vi tænker i helheder og ser familiens samlede økonomiske dispositioner under ét. Det kalder vi formuerådgivning, og det har vi sat mange ressourcer ind på at kunne håndtere.

Ordet formuerådgivning er måske lidt misvisende, idet det måske forventes, at der er en formue at rådgive omkring. Det behøver absolut ikke være tilfældet, idet rådgivningen mere tager sigte på den langsigtede økonomiske planlægning.

Sådan var det at være aktionær i Trygt i 2016 Der var vist ingen, der ved årets begyndelse kunne forestille sig, at Bonusbankaktien i årets løb ville stige fra kurs 11,07 ultimo 2015 til 29,06 ultimo 2016, eller med hele 163%, hvortil kommer at generalforsamlingen i marts 2016 besluttede at udbetale 15% i udbytte.

Trygt er målt på børskursen blevet 360 mio. kr. mere værd i løbet af 2016, og har nu en samlet markedsværdi på 581 mio. kr. Bonusbankaktien er blevet en synlig aktie med daglig omsætning på Københavns Fondsbørs, hvilket sammen med bankens positive udvikling i forretningsomfanget og indtjeningen har været en væsentlig årsag til den markante kursudvikling.

Vi vil gerne gøre mere for vores mange, loyale aktionærer. Den årlige generalforsamling med efterfølgende aktionærmøde er et kapitel for sig, og ud over et højt udbytte, forslaget om fondsaktier og nytegning til underkurs, forventer vi i løbet af 2017 at kunne forbedre vores aktionærloyalitetsprogram. Ledelsens forventninger til 2006 – Vi forventer os rigtig meget af 2017. Vi føler, at vores udgangsposition aldrig har været bedre, det til trods for at vi mærker en markant stigende konkurrence med risiko for en yderligere indsnævring af rentemarginalen.

Dygtige medarbejdere

Vi har dygtige medarbejdere, gode produkter, et særdeles konkurrencedygtigt prisniveau, og ikke mindst, lysten og viljen til fortsat at udvikle Trygt som lokalbanken i det midtjyske, som nærbanken over for vore kunder på afstand, og som nichebank i forbindelse med særlige finansieringsopgaver. – Vi ser frem til at åbne en ny og helt anderledes bank i Ikast

Vi forventer en mere moderat stigning i forretningsomfanget og i udlånene end vi oplevede i 2016, og vi forventer en svagt stigende rente og et mere moderat aktiemarked, der gør, at vi næppe vil nå kursreguleringer på niveau med 2016.

Vi tror, at de positive konjunkturer vil fortsætte om end lidt aftagende, og at behovet for nedskrivninger på kundeudlån fortsat vil være på et lavt niveau. – Sammenfattende forventer vi et resultat før kursreguleringer og skat i niveauet 11-13 mio. kr., hvilket er 3-5 mio. kr. bedre end 2016. Banken planlægger kapitaludvidelse i foråret 2006 med provenu 60 mio. kr.

Årsrapporten kan hentes fra Smart-lån.dk – eller du kan rekvirere et eksemplar i banken.

Similar Posts